Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή δημοτικών κτιρίων», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 09/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 204823 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικά αρχεία:

2023307331002_ΔΗΜΟΤ-ΚΤΙΡ_espd 2023307331002_ΔΗΜΟΤΚΤΙΡ_ΔΙΑΚ_23PROC013864995 2023307331002_ΔΗΜΟΤ-ΚΤΙΡ_εοπ 2023307331002_ΔΗΜΟΤΚΤΙΡ_ΠΡΟΚ_23PROC013865071_ΨΕ49ΩΕΩ-ΝΞΒ 2023307331002_ΔΗΜΟΤ-ΚΤΙΡ_ΠΡΟΜΕ 2023307331002_ΔΗΜΟΤ-ΚΤΙΡ_ΠΡΟΥΠ 2023307331002_ΔΗΜΟΤ-ΚΤΙΡ_ΤΕ 542 2023 65ΥΦΩΕΩ-ΙΨ7 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 543 2023 6Ω2ΓΩΕΩ-3Θ8 2023307331002_ΔΗΜ-ΚΤΙΡΙΑ_ΕΣΥ 2023307331002_ΔΗΜ-ΚΤΙΡΙΑ_ΤΙΜ 2023307331002_ΔΗΜ-ΚΤΙΡΙΑ_ΤΣΥ 2023307331002_ΔΗΜΟΤΚΤΙΡ_2023804ΑΑΥ_123916_9226ΩΕΩ-ΝΙΔ_23REQ013754365

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window