Νέα - Ανακοινώσεις|

Τις ευθύνες αλλά και τους λανθασμένους χειρισμούς της προηγούμενης διοίκησης του δήμου σχετικά με το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού ανέδειξε η συζήτηση που διεξήχθη στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων το βράδυ της Τετάρτης, με αφορμή την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης μεσεγγύησης και του ανοίγματος ειδικού λογαριασμού (escrow account), καθώς και αυτό της υπογραφής της σύμβασης ενεχύρασης και εκχώρησης των απαιτήσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να προχωρήσει η σύμβαση μεταξύ του δήμου Ιωαννιτών και της αναδόχου εταιρίας, με αντικείμενο «την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού φωτισμού του δήμου Ιωαννιτών».

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης η οποία ξεκίνησε με την ακύρωση εκ μέρους της προηγούμενης δημοτικής αρχής της ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ στη λογική πως πρόκειται για μια μικρή παρέμβαση με μεγάλο κόστος.

Ο δήμαρχος θύμισε ότι η δημοτική αρχή της “Νέας Εποχής” αποφάσισε να προχωρήσει στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισμού του δήμου μεταβιβάζοντας εν λευκώ την όλη διαχείριση ενός έργου αξίας 19 εκ. ευρώ που υποθηκεύει τα ανταποδοτικά τέλη του δήμου για 12 χρόνια σε αυτή, χωρίς μελέτες που όφειλαν να έχουν εκπονηθεί προκειμένου να καθοριστεί με ακρίβεια το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

“Σε ερωτήσεις μας τότε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος απέστειλε ένα ολιγοσέλιδο σημείωμα προερχόμενο από Τεχνικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο πολύ απέχει από το να χαρακτηριστεί τεκμηριωμένη μελέτη και εν τέλει το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου χωρίς την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, χωρίς τον σαφή καθορισμό του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς τεχνικούς κανόνες και χωρίς οικονομική λογική. Είναι χαρακτηριστικό της προχειρότητας ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή ξεκίνησε να μιλά για μια παρέμβαση 33.000 λαμπτήρων για να καταλήξει στις 17.000”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέγκας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στις 31.05.2023 υπογράφηκε από τον τότε δήμαρχο η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του δήμου Ιωαννιτών και της Κοινοπραξίας αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν τα παραρτήματα, τα οποία διαβιβάστηκαν στο δήμο για υπογραφή και ο οποίος δεν έχει καμία δυνατότητα ελέγχου και μεταβολής ή τροποποίησης αυτών.

“Στο σημείο αυτό υποχρεούμαι να επισημάνω ότι ο πρώην δήμαρχος, αφού έδειξε τη σπουδή και έσπευσε να υπογράψει την κύρια σύμβαση, με αποτέλεσμα να δεσμεύσει νομικά και οικονομικά το δήμο, δεν προχώρησε όπως είχε νομική και πολιτική υποχρέωση στην υπογραφή των δύο βασικών παραρτημάτων αυτής, δηλαδή στην υπογραφή της σύμβασης μεσεγγύησης και ανοίγματος ειδικού λογαριασμού (escrow account), καθώς και στην υπογραφή της σύμβασης ενεχύρασης και εκχώρησης των απαιτήσεων, σύμφωνα με την οποία ο δήμος εκχωρεί στην ανάδοχο εταιρία, κάθε απαίτησή του από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη σύμβαση, δηλαδή μέχρι του ποσού των 15.477.592€, πλέον ΦΠΑ και συνολικά μέχρι του ποσού των 19.192.214 €, αφήνοντας κατά τρόπο πολιτικά ανεπίτρεπτο και νομικά επικίνδυνο μία σοβαρή εκκρεμότητα για την επόμενη δημοτική αρχή και καλούμαστε πλέον εμείς, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέγκας.

Καταλήγοντας και αφού σημείωσε ότι από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του είχε συναντήσεις τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, όσο και με εκπροσώπους του αναδόχου αλλά και νομικούς συμβούλους προκειμένου αν διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιθώρια αλλαγών της σύμβασης, τόνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων που είχε υπογραφή από την προηγούμενη δημοτική αρχή, σε περίπτωση υπαναχώρησης του δήμου, αυτός υποχρεούται να καταβάλει στην ανάδοχο το 80% των μελλοντικών πληρωμών με προεξοφλητικό επιτόκιο 5%.

“Από τη σύντομη αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης και αφού αυτή μελετήθηκε τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας, από τη νομική υπηρεσία και τους ειδικούς μου συνεργάτες, διαπιστώσαμε ότι ο δήμος δεν έχει καμία οδό διαφυγής από την παραπάνω σύμβαση στην οποία τον οδήγησε η προηγούμενη δημοτική αρχή και είναι πλέον υποχρεωμένος να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Τόσο εγώ ως δήμαρχος όσο και η δημοτική αρχή, αλλά και οι υπηρεσίες του δήμου θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για την παραγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος του δήμου μας”, κατέληξε ο κ. Μπέγκας.

Ερωτήματα στη νομική υπηρεσία

Ο δήμαρχος έκανε γνωστές στο Σώμα τις ερωτήσεις που κατέθεσε αλλά και τις απαντήσεις που πήρε από τη νομική υπηρεσία του δήμου οι οποίες καλούν το δήμο να προχωρήσει υποχρεωτικά στις υπογραφές των συμβάσεων όπως τις εισηγήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, η νομική υπηρεσία στο ερώτημα του δημάρχου εάν, μετά την υπογραφή της κύριας σύμβασης, η υπογραφή των συμβάσεων (παραρτημάτων αυτής), είναι υποχρεωτική για τη δημοτική αρχή, απάντησε θετικά.

Σε ερώτημα για το αν η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο για την

υπογραφή των συμβάσεων πρέπει να δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως το μόνο αρμόδιο όργανο για την απόφαση αυτή, η απάντηση ήταν πάλι θετική και τέλος, στην ερώτηση εάν ο όρος της σύμβασης της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων σύμφωνα με τον οποίο: «παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα διακοπής των υπηρεσιών του προς την ανάδοχο που πηγάζουν από τη σύμβαση προηγούμενης προειδοποίησης 12 μηνών και καταβολής στην ανάδοχο κοινοπραξία του 80% των μελλοντικών πληρωμών, πλέον 5% προεξοφλητικού επιτοκίου», δεσμεύει το Δήμο και δύναται να ενεργοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρία με την κατά τον οποιοδήποτε τρόπο διακοπή της σύμβασης, ακόμη και με την έκδοση απόφασης αρμοδίου δικαστηρίου, η νομική υπηρεσία απάντησε ως  εξής:

«Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.

και στο άρθρο 6 της Σ.Π.Υ. ρήτρα, αφενός μεν, είναι δεσμευτική τόσο για την

αναθέτουσα αρχή, όσο και για την ανάδοχο εταιρεία, αφετέρου δε, λόγω της γενικής και αόριστης διατύπωσής της (ήτοι γίνεται χρήση της λέξης «διακόψει»), η οποία επιτρέπει την ευρύτατη ερμηνεία της, δύναται να γίνει επίκληση αυτής (ρήτρας) από την ανάδοχο εταιρεία, ερμηνεύοντάς την ως εφαρμοζόμενη σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου, ακόμη και σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου».

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις από τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά και δημοτικούς συμβούλους με το Σώμα να καταλήγει σε κατά πλειοψηφία υπερψήφιση της εισήγησης.

Κλείνοντας τη συζήτηση ο δήμαρχος ανέφερε τα εξής:

«Εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να περιμένουμε άλλο. Έχουμε πολύ δύσκολο αγώνα μπροστά μας για να διασφαλίσουμε ότι καλύτερο μπορούμε για τους δημότες μας από αυτή την λεόντεια σύμβαση. Τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε χέρι – χέρι με τη νομική, την οικονομική και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window