Νέα - Ανακοινώσεις|

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΤ: α) Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κοινή Απόφαση των
υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας «Κανονισμός πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον
δασικών εκτάσεων (Β’ 3475)
β) Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024
(ΑΔΑ:ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών
κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
γ) Η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172 (ΦΕΚ 2194/Β’/10-04-2024) Απόφαση των
υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας
δ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19-04-2024
(ΑΔΑ:ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΤΒ) έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών
κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η
ανωτέρω (Σχετ. δ) νέα εγκύκλιος με οδηγίες για την «Εφαρμογή του Κανονισμού
Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» από δήμους και
πολίτες ακινήτων.
Η Εφαρμογή Κανονισμού Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών
εκτάσεων αφορά ακίνητα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια, που:
α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και
ειδικότερα:
✓ σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του
άρθρου 3 του ν.998/79.
✓ σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων
εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι
αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
✓ σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ημιορεινές και µη κείμενες επί
ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.
β. βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια
των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.
γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή
αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της
ανωτέρω περίπτωσης γ.
ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων
Οι ως άνω περιοχές σημαίνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
(https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension) και τα ακίνητα που αφορά ο Κανονισμός
βρίσκονται εντός ή σε απόσταση 300 μέτρων από τα όρια των περιοχών αυτών.
Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση
που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση
εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής
δραστηριότητας.
Για τα υφιστάμενα κτίρια υποβάλλονται το «Έντυπο Αξιολόγησης
Επικινδυνότητας» και η «Τεχνική Έκθεση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα» με τα
συνοδευτικά τους στοιχεία μέχρι την 10-05-2024.
Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός
ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή μέχρι τις 10-06-2024 να
υποβάλουν τη «Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας» στην οποία
δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου
τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία των
ακινήτων τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.
Επισημαίνεται ότι, για τη φετινή αντιπυρική περίοδο έτους 2024, στα ακίνητα του
πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται ΜΟΝΟ τα μέτρα προληπτικής
πυροπροστασίας. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη
δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό
και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά μέχρι την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή (εις διπλούν) στο γραφείο του
Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης & Συντήρησης
Οχημάτων και Πολιτικής Προστασίας, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 4, (ΚΕΠ – ισόγειο),
εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00, προκειμένου να καταρτιστεί το Ειδικό
Μητρώο.
Οι έλεγχοι διενεργούνται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, κατόπιν
αυτοψίας, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δειγματοληπτικά, σε ποσοστό
ανάλογο της επικινδυνότητας του ακινήτου και αφορούν αποκλειστικά στη
διαπίστωση της τήρησης των μέτρων της τεχνικής έκθεσης όπως δηλώθηκαν από
τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται διοικητικές
και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με αυτόν, στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window