Δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ -Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» ΟΠΣ ΤΑ 5185109

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ RRF_final (ΑΑ) – ΑΔΑΜ Προκήρυξη Σύμβασης 2023-OJS206-648193 – ΑΔΑΜ Περίληψη Διακήρυξης Έξυπνη πόλη (ΑΑ) – 64Λ5ΩΕΩ-9ΤΦ